Skip links

Nou reglament de facturació: es crea la factura simplificada

El passat 1 gener 2013 va entrar en vigor el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. Amb aquesta nova normativa es pretén adaptar la normativa espanyola a la directiva europea establint un sistema harmònic de facturació, facilitant així el funcionament de petits i mitjans empresaris i una major seguretat jurídica per tot el nostre col · lectiu. A continuació, us detallem les principals novetats que els empresaris de l’hostaleria haurem de tenir en compte: Les noves factures simplificades han de tenir els siguienes dades:

-Número

-La data d’expedició

-La data en què s’han realitzat les operacions o que s’ha rebut el pagament anticipat sempre que es tracti d’una data diferent a l’expedició de la factura.

-Nom o raó social i número d’identificació fiscal de l’emissor.

-Descripció del servei prestat o dels béns lliurats.

-Tipus d’impost aplicat, incloent de forma opcional l’expressió “IVA inclòs”. Si s’han aplicat diferents tipus d’IVA s’indicaran les bases imposades de forma separada.

-Contraprestació total.

 

Join the Discussion