Skip links

Gestoria

Assessorament dissenyat específicament pel seu negoci

Comptem amb personal quali cat en diverses àrees de l’activitat. Som una institució moderna i preparada per afrontar els reptes del moment.

Serveis laborals

 • Altes, baixes i variacions d’empreses i treballadors a la Seg. Social
 • Nòmines, Pagues Extres, Quitances
 • Formalització de contractes
  de treball, pròrrogues, modi cacions, noti cacions de nalització de contractes
 • Relació de cartes d’acomiadament dels treballadors
 • Confecció de butlletins de cotització al Règim General
 • Impostos trimestrals amb els seu corresponent resum anual
 • Certificat d’empreses i retencions dels treballadors
 • Formalització i presentació de comunicat d’accident i malaltia
 • Actuacions davant d’inspecció de Treball, Centre de Mediació
 • Arbitratge i Conciliació (C.M.A.C.)
 • Actuacions davant del Jutjat de lo social
 • Tramitació de jubilacions
 • Tramitació del permís de treball i residencia per a estrangers
 • Tramitació de la pòlissa col·lectiva d’accidents

Serveis fiscals

 • M-036 o M-037 Alta, baixa o Variació de l’activitat i les seves obligacions d’Hisenda
 • Confecció de llibre d’Estimació directa simpli cada o mòduls
 • Comptabilitats de Societats, Impostos trimestrals, resums i certi cats corresponents.
 • Declaració de Renda i Patrimoni

Serveis tècnics

 • Projectes d’empresa
 • Permisos d’activitat
 • Canvis de nom d’activitat
 • Ampliacions i modi cacions d’activitat
 • Informes Tècnics Planells
 • Insonoritzacions i mediacions acústiques
 • Projectes elèctrics, gas…