Skip links

Gestoria

Assessorament dissenyat específicament pel seu negoci

Comptem amb personal quali cat en diverses àrees de l’activitat. Som una institució moderna i preparada per afrontar els reptes del moment.

Serveis laborals

 • Altes, baixes i variacions d’empreses i treballadors a la Seg. Social
 • Nòmines, Pagues Extres, Quitances
 • Formalització de contractes
  de treball, pròrrogues, modi cacions, noti cacions de nalització de contractes
 • Relació de cartes d’acomiadament dels treballadors
 • Confecció de butlletins de cotització al Règim General
 • Impostos trimestrals amb els seu corresponent resum anual
 • Certificat d’empreses i retencions dels treballadors
 • Formalització i presentació de comunicat d’accident i malaltia
 • Actuacions davant d’inspecció de Treball, Centre de Mediació
 • Arbitratge i Conciliació (C.M.A.C.)
 • Actuacions davant del Jutjat de lo social
 • Tramitació de jubilacions
 • Tramitació del permís de treball i residencia per a estrangers
 • Tramitació de la pòlissa col·lectiva d’accidents

Serveis fiscals

 • M-036 o M-037 Alta, baixa o Variació de l’activitat i les seves obligacions d’Hisenda
 • Confecció de llibre d’Estimació directa simpli cada o mòduls
 • Comptabilitats de Societats, Impostos trimestrals, resums i certi cats corresponents.
 • Declaració de Renda i Patrimoni

Serveis tècnics

 • Projectes d’empresa
 • Permisos d’activitat
 • Canvis de nom d’activitat
 • Ampliacions i modi cacions d’activitat
 • Informes Tècnics Planells
 • Insonoritzacions i mediacions acústiques
 • Projectes elèctrics, gas…
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort